Zš Daneta

Základní škola

Úvodní stránka > Základní škola

Škola byla založena v roce 1993 paní Mgr. Věrou Kosinovou. 

Cílem školy je pomocí specifických výchovných, vzdělávacích a rehabilitačních metod, prostředků a forem poskytovat žákům se zdravotním postižením komplexní péči, vybavit je souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání, pracovní a sociální uplatnění ve společnosti.

Škola je určena žákům s lehkým či středně těžkým mentálním postižením nebo dalšími handicapy např. tělesným, smyslovým postižením, poruchami autistického spektra, narušenými komunikačními schopnostmi apod.

Sídlíme v přízemní bezbariérové budově. Žákům jsou k dispozici třídy, společenská místnost, rehabilitační pracovny, cvičné kuchyňky, pracoviště terapii, speciální terapeutická místnost snoezelen, dílna na pracovní vyučování, keramická dílna, šatny a školní jídelna.

Budovu školy obklopuje krásná zahrada s vybaveným sportovním a dětským hřištěm a pozemky pro pěstitelské práce.

Disponujeme řadou didaktických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, stejně jako moderní výpočetní technikou (interaktivní tabule, displeje, iPady, notebooky).

O žáky ve škole pečují učitelé – speciální pedagogové, vychovatelé, asistenti, výchovný poradce, logopedi, fyzioterapeuti, ergoterapeut, odborní lékaři - psycholog, psychiatr, neurolog, a další specialisté.

Žákům je tak poskytována terapeutická péče v oblasti logopedie, fyzioterapie, ergoterapie, alternativní a augmentativní komunikace, bazální stimulace či konceptu snoezelen. Žáci se mají možnost aktivně zapojovat do veřejného života účastí na soutěžích, kulturních akcích (které i sama škola pořádá), rehabilitačních pobytech apod.

Žáci jsou vzděláváni ve vzdělávacích programech „Základní škola“, „Základní škola speciální“ a „Přípravný stupeň základní školy speciální“.

Ceny za poskytované služby naleznete zde.

IMG_3398IMG_3510 2